fbpx

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า จาก 8% เหลือ 2%


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนที่ 37 ก ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ หรือบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ข้อสรุปมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า 100% ของภาครัฐ  ประกอบด้วย 

  • การลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า จาก 40% เหลือ 0% หรือมากสุด 40%
  • เงินอุดหนุน รถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด 150,000 บาท ต่อคัน
  • ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า จาก 8% เหลือ 2%

ทั้งนี้ ค่ายรถยนต์เซ็น MOU เข้าร่วมโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล จึง จะได้รับการสนับสนุนข้างต้น ซึ่งขณะนี้มีค่ายรถยนต์ที่เซ็น MOU เพียง 3 บริษัท คือเกรท วอลล์ มอเตอร์,เอ็มจี และโตโยต้า


สาระสำคัญประกาศฯ โดยสรุป 

รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่เป็นแบบพลังงานไฟฟ้า ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และ ปฎิบัติตามหลักเกณ์ฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด จะได้รับการลดภาษีสรรพสามิตจากเดิม 8% เหลือ 2% ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดังนั้น เมื่อประกาศครั้งนี้แล้วเสร็จ ค่ายรถยนต์ที่เซ็น MOU สามารถส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้ลูกค้าได้ ส่วนเกรท วอลล์ มอเตอร์ จะต้องประกาศลดราคา ORA Good Cat อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้

คงต้องจับตามองกันต่อครับ ว่าจากนี้ จะมีบริษัทไหนที่เอามาทำตลาดรถไฟฟ้าในบ้านเรา เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ถือว่าเป็นการดีต่อผู้บริโภคอย่างเราที่จะมีตัวเลือก และได้ซื้อรถไฟฟ้าที่ถูกลง

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ขอบคุณครับ