fbpx

ประเภทป้ายทะเบียนรถตู้ แบบไหนใช้งานประเภทใด

รถตู้มีทั้งรถตู้ประจำทาง และรถตู้ไม่ประจำทาง

ซึ่งแต่ละประเภทใช้ทะเบียนแตกต่างกัน เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าเป็นรถตู้สำหรับใช้งานประเภทใด ให้เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน


ประเภทป้ายทะเบียนรถตู้

ในที่นี้ จะยกตัวอย่างให้เห็นเบื้องต้น รถตู้ไม่ประจำทางหรือ รถโดยสารไม่ประจำทาง รถตู้ชนิดพิเศษ หมวดนำหน้า 36 ป้ายทะเบียนจะเป็นพื้นขาว ตัวอักษรนูนสีฟ้า ประกอบด้วย

 1. ตัวอักษร THAILAND
 2. รหัสจังหวัด
 3. รหัสแสดงประเภทรถ 36
 4. ขีดระหว่างตัวเลข
 5. หมายเลขทะเบียนรถ 0001-9999
 6. เครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส
 7. ชื่อจังหวัด

ส่วนรถตู้ไม่ประจำทาง หรือรถโดยสารไม่ประจำทาง หมวดนำหน้า 30-35 ป้ายทะเบียนจะเป็นพื้นเหลือง ตัวอักษรนูนสีดำ ประกอบด้วย

 1. ตัวอักษร THAILAND
 2. รหัสจังหวัด
 3. รหัสแสดงประเภทรถ 
 4. ขีดระหว่างตัวเลข
 5. หมายเลขทะเบียนรถ 0001-9999
 6. เครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส
 7. ชื่อจังหวัด

ขณะที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดทะเบียนรถตู้หรือรถโดยสารส่วนบุคคลหมวดนำหน้า 40-49 ได้ทุกมาตรฐานรถ ป้ายทะเบียนจะเป็นพื้นขาว ตัวอักษรนูนสีดำ ประกอบด้วย

 1. ตัวอักษร THAILAND
 2. รหัสจังหวัด
 3. รหัสแสดงประเภทรถ 44-49
 4. ขีดระหว่างตัวเลข
 5. หมายเลขทะเบียนรถ 0001-9999
 6. เครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส
 7. ชื่อจังหวัด

ส่วนรถตู้หรือรถโดยสารประจำทาง หมวดนำหน้า 10-19 ป้ายทะเบียนจะเป็นพื้นเหลือง ตัวอักษรนูนสีดำ ประกอบด้วย

 1. ตัวอักษร THAILAND
 2. รหัสจังหวัด
 3. รหัสแสดงประเภทรถ 10-19
 4. ขีดระหว่างตัวเลข
 5. หมายเลขทะเบียนรถ 0001-9999
 6. เครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส
 7. ชื่อจังหวัด

สรุปประเภททะเบียนรถ

ทั้งหมด เป็นเรื่องป้ายทะเบียนประเภทรถตู้ หากเจอป้ายทะเบียนรถตู้วิ่งไป-มา ก็จะช่วยให้ทราบว่า ป้ายทะเบียนแต่ละประเภทเป็นรถตู้ประเภทใด บริการอย่างไรบ้าง 


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตาม ช่องทางด้านล่างได้เลยครับ

ขอบคุณครับ
Sino track GPS ติดตามรถ ป้องกันรถหาย “รู้หมด รถคุณอยู่ไหน”